Regulamin Festiwalu PROGRESSteron

Regulamin Festiwalu PROGRESSTERON z dnia 14.02.1019 roku

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Festiwal PROGRESSteron, zwany w dalszej części regulaminu Festiwalem, odbędzie się Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie, ul. Kajakowa 12b, w dniach 6-7.04.2019 r.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Dojrzewalnia Róż Ewa Panufnik z siedzibą w Nowej Iwicznej (05-500), ul. Krasickiego 29B, NIP 824-123-56-25, REGON: 015518857, zwana dalej Organizatorem.
 3. Współorganizatorem Festiwalu jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, z siedzibą w Warszawie (02-838), ul. Kajakowa 12b, NIP: 9512448346, REGON 368558429.
 4. Uczestnik Festiwalu to każda osoba, która dokonała rejestracji uczestnictwa w wybranych warsztatach i wykładach w ramach Festiwalu na stronie https://progressteron.konfeo.com, zaakceptowała regulamin Festiwalu oraz opłaciła bilet udziału w Festiwalu..
 5. Każda osoba przebywająca na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów jako uczestnik Festiwalu w czasie trwania Festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. Zasady uczestnictwa

 1. W Festiwalu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie oraz osoby powyżej 15 lat pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. W Festiwalu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie https://progressteron.konfeo.com oraz opłaciły bilet udziału drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności internetowych bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji udziału w Festiwalu.
 3. Uczestnicy Festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.
 4. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach festiwalowych skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Konsultację lekarską zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, proponujemy skontaktować się z Organizatorem Festiwalu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.
 6. W czasie każdych zajęć, także psychologicznych, Uczestnik ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach, jeśli obawia się, że mogłyby one negatywnie wpłynąć na jego zdrowie. 

III. Program i harmonogram Festiwalu

 1. Program Festiwalu znajduje się na stronie internetowej www.dojrzewalnia.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i harmonogramu Festiwalu, w przypadkach losowych, niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku choroby lub rezygnacji prowadzącego lub zbyt małej ilości uczestników..O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.dojrzewalnia.pl oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 3. W razie odwołania wykładu/warsztatu, który Uczestnik wybrał w ramach swojego uczestnictwa w Festiwalu, Uczestnik może według swego wyboru: wziąć udział w innym wykładzie/warsztacie w Festiwalu w miarę dostępnych miejsc lub uzyskać zwrot odpowiedniej części ceny biletu, proporcjonalnej do czasu odwołanego warsztatu/wykładu w stosunku do całości programu Festiwalu.

  

IV. Zasady zakupu biletów

 1. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Festiwalu: https://progressteron.konfeo.com
 2. Opłata za uczestnictwo w Festiwalu obejmuje udział w wybranych przez uczestnika wykładach i warsztatach w dniach 6-7 kwietnia 2019, na które obowiązuje rezerwacja miejsc na stronie  https://progressteron.konfeo.com,
 3. Uczestnik ma prawo wziąć udział w dowolnej liczbie wykładów/warsztatów/wydarzeń w ramach programu Festiwalu pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji miejsca na każdym z nich przed dokonaniem płatności za bilet i pod warunkiem, że nie nakładają się na siebie czasowo.
 4. Możliwe jest wykupienie udziału w Festiwalu: w formie biletu uprawniającego do udziału w Festiwalu w sobotę i niedzielę (6-7 kwietnia 2019) oraz jako biletu uprawniającego do udziału w Festiwalu tylko w niedzielę (7 kwietnia 2019).
 5. Bilet udziału upoważnia do przebywania w miejscu odbywania się Festiwalu w sobotę 6.04.2019 od godziny 9.30 do 21.30, w niedzielę 7.04.2019 od godziny 8.30 do 21.15.
 6. Uczestnicy Festiwalu we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Festiwalu oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 7. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://progressteron.konfeo.com przyjmowane są do 04.2019 lub do momentu wyczerpania wolnych miejsc..
 8. Opłaty za bilet wynoszą: 
  Do dnia 15.03.2019 do godz. 23.59 Od dnia 16.03.2019, od godz. 00.01 do 7.04.2019 r. do godz. 17.59
Bilet Dwudniowy (6-7.04) 199 249
Bilet Jednodniowy (7.04), Niedziela 129 169

9. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
10. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, Uczestnik nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego biletu, jednakże opłata za uczestnictwo w Festiwalu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w formie wiadomości e-mail: kontakt@dojrzewalnia.pl w terminie do 5.04.2019 lub telefonicznie (pod numerem: +48 534 583 153) w dniach 6-7.04.2019
11. Organizator ma prawo odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
12. Reklamacje.
     1. Warunki reklamacji związanych z procesem sprzedaży Biletów określa regulamin portalu www.konfeo.pl.
     2. Reklamacje związane z przebiegiem Festiwalu można zgłaszać Organizatorowi w formie mailowej na adres kontakt@dojrzewalnia.pl. w terminie 14 dni od zakończenia Festiwalu.
     3. Organizator poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie nastąpi w formie e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano reklamację

 

V. Bezpieczeństwo

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Festiwal.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Festiwalu.
 3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków), pozostawiając jego wykupienie w gestii Uczestników.

 

VI. Inne kwestie

 1. Festiwal będzie filmowany i fotografowany przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie Uczestnika oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego głosu lub wizerunku w związku z uczestnictwem w Festiwalu – dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych Organizatora.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Festiwalu w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 4. Uczestnik może poinformować osobę wykonującą zdjęcia/filmy podczas Festiwalu, że chce zostać wyłączony z ujęcia, przed rozpoczęciem nagrywania lub przed rozpoczęciem fotografowania. 
 5. Zgłaszając się do udziału w Festiwalu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Festiwalu i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 6. Administratorem danych osobowych jest Dojrzewalnia Róż Ewa Panufnik. z siedzibą w Nowej Iwicznej, przy ul. Krasickiego 29/B.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec. przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 11. Kontakt we wszelkich sprawach związanych z Festiwalem i niniejszym regulaminem możliwy jest poprzez e-mail: kontakt@dojrzewalnia.pl
 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.1019.