Polecamy

  • Seminarium JestemBogata

  • WIĘKSZE ŻYCIE 2 edycja

  • Wirtualna Dojrzewalnia

  • Gdybym dorosła

  • Mistrzynie Polski

Program self-coachingu "WIĘKSZE ŻYCIE"

Gdzieś głęboko czujesz, że w życiu musi chodzić o coś więcej? 25 tygodni, 25 pełnych mocy, transformujących pytań, aby nadać swojemu życiu sens i wykorzystać je w pełni.

Odkrywanie Mistrzostwa. Poradnik

Jestem pewna, że każ­da z nas ma w so­bie coś, za co mo­że się do­ce­nić. Choć oczy­wiś­cie gło­sy wew­nętrz­ne­go kry­ty­ka, gło­sy: umniej­sza­ją­cy, nor­ma­li­zu­ją­cy czy ra­cjo­na­li­zu­ją­cy to co ro­bi­my mo­gą ten skarb bar­dzo głę­bo­ko uk­ryć.

Ambasadorzy Empatii

Tak często pytacie o ten projekt! Z radością zapraszamy do nowej odsłony internetowego programu rozwojowego Ambasadorzy Empatii. To bardzo praktyczny trening, w którym udział wzięło już ponad 1000 osób, udowadniając, że empatii można się nauczyć!

Gdybym dorosła

Weź od­­po­­wie­­dzial­­ność za swo­­je ży­­cie i zacz­­nij się nim cie­­szyć.

Gdybym dorosła... jak zbudować swoją osobistą moc?

Program ten po­świę­co­ny jest bu­do­wa­niu o­so­bis­tej mo­cy: na­szej ba­zy do­ras­ta­nia.

Gdybym dorosła... ciało i seksualność

Pod­czas te­go kur­su zaj­mie­my się te­raz te­ma­tem cia­ła i sek­su­al­noś­ci w kon­tek­ście do­ro­sło­ści.

Gdybym dorosła... w związku i relacjach

Do­ro­słość oz­na­cza do­ro­słe re­la­cje z par­tne­rem i blis­ki­mi o­so­ba­mi. Jak to zro­bić, by być na­pra­wdę bli­sko i cie­szyć się z ży­cia we dwo­je, a jed­no­cześ­nie żyć w zgo­dzie ze so­bą, res­pek­tu­jąc od­ręb­ność na­szą i par­tne­ra?

Gdybym dorosła... w rodzicielstwie

Pod­czas te­go kur­su bę­dzie­my u­czyć się na­wią­zy­wać em­pa­tycz­ny, pe­łen sza­cun­ku i tros­ki kon­takt z dziec­kiem, do­wie­my się, jak dbać o sie­bie w tej nie­zwy­kłej re­la­cji, wre­szcie zaj­mie­my się bu­do­wa­niem o­par­cia dla na­sze­go Wew­nę­trzne­go Dzie­cka.

Gdybym dorosła... w pracy

Czę­sto na­sza pra­ca nie jest speł­nie­niem ma­rzeń. Je­śli cho­dzisz do niej z przy­mu­su, nie mo­żesz zna­leźć rów­no­wa­gi po­mię­dzy nią a Two­im ży­ciem pry­wat­nym, do­pa­da Cię stres i brak sa­tys­fak­cji - ten kurs jest dla Cie­bie.

Gdybym dorosła... w świecie

Pod­czas te­go kur­su do­wie­my się, jak mo­że­my zat­rosz­czyć się o świat, po­sze­rza­jąc gra­ni­ce włas­ne­go "ja" oraz jak zbu­do­wać spo­łecz­ność lo­kal­ną, w któ­rej bę­dzie­my się do­brze czuć.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. OK